برنامه کلاسی پاییز 97

برنامه کلاسی برمبنای آخرین تغییرات پیشنهادی اساتید محترم و شماره صحیح کلاس در فایل ضمیمه پیوست گردیده است.

 

فایلهای پیوست
فایل پیوستتوضیحاتحجم فایل
Download this file (کاردانی.pdf)کاردانی.pdf 104 Kb
Download this file (کارشناسی.pdf)کارشناسی.pdf 95 Kb