کارداني حرفه اي کمک کارگرداني

 

 

 

  کمک کارگرداني در صنعت سينما، مجموعه فعاليت هايي است که به عنوان يک تخصص حرفه اي مي تواند دربسياري از مواقع حضور کارگردانان را بي نياز سازد. از اين رو تامين نيروي انساني در سطح کمک کارگردان با توجه به توسعه صنعت فيلم در کشور احساس مي گردد. در جهت تامين چنين نياز برنامه هاي آموزشي کمک کارگرداني، طراحي و تدوين مي شود واميد مي رود با اجراي اين دوره ها نيازهاي بخش فيلم به اين قبيل هنرمندان برطرف شود. دوره کارداني حرفه اي کمک کارگرداني به دوره اي اطالق مي شود که در آن دانشجويان با يادگيري مجموعه اي از دانش و مهارتهاي پايه بتوانند آمادگي اجراي وظيف کمک کارگرداني را در نبود کارگردان به خوبي انجام دهند.