کارداني حرفه اي طراحي لباس

 

 

 

امروزه طراحي، توليد و مصرف لباس يک نياز اوليه و طبيعي انسان ها نيست بلکه با توسعه صنعتي کشورهاي پيشرفته و ارتقاء کمي وکيفي در امر طراحي و توليد متنوع و صادرات لباس و اثرگذاري بر فرهنگ و اقتصاد ساير کشورها ساالنه عوايد ارزي قابل توجهي را عايد آنها مي سازد. از اين رو در طراحي و توليد متنوع و بهينه انواع لباس با اهداف چند منظوره و در جهت تامين نياز کشور و نيز مبتني بر خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جوامع و کاربردآنها در برنامه هاي نمايشي، سينمايي، تلويزيوني و همچنين  تسريع در روند توسعه صادرات از طريق تهيه و تنظيم اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب بسيار ضروري است. دوره کارداني حرفه اي طراحي لباس در گروه فرهنگ و هنر با هدف تربيت طراحان حرفه اي و متعهد ايجاد شده است.   

 

 

 

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir